خدمات و توانایی های ما

دسته: صفحات اصلی منتشر شده در 15 آبان 1392
نوشته شده توسط موسسه تدبیر حرفه بازدید: 7853

توانایی های موسسه در حوزه های حسابرسی و امور مالی و مالیاتی – خدمات ومشاوره مدیریت – نظارت در زمینه های کلی زیر به کاربران شرکتی و سازمان های تولیدی و صنعتی و بازرگانی – موسسات علمی و آموزشی اعم از انتفاعی و عیر انتفاعی – شرکتهای مهندسی و عمران ... در حوزه های فعالیتی نساجی – معدن – معماری و شهرسازی – راه سازی و تونل – و علمی ارایه شده است :


کلیه فرایندهای قانونی حسابرسی – نظارت بر فرایندهای مالی – انجام خدمات مالی و مالیاتی – ارایه نظرات مشورتی و تهیه تدوین صورتجلسات هیئت های مدیره و مجامع – مشاوره در امور مالیاتی- تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی سامانه های مالی – مشاوره در امور مالیاتی و قوانین تجاری و کار و بیمه های تأمین اجتماعی – تهیه لوایح مالیاتی و حضور در مراجع مربوطه – مطالعه و بررسی و طراحی ساختار سازمانی

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo