samandehi

 

واحد خودرا سازماندهی کنیم!

چکیده:

بخشی از دانش مدیریت ، به طراحی سازمان و ساختار مناسب برای فعالیت ها اختصاص دارد . این مقاله، خود،چکیده ای از چهاردهه تجربه ی سازماندهی در سازمان ها و شرکت ها و موسسات مختلف در مقیاس های گوناگون است و تلاش دارد روشی را معرفی کند که طراحی سازمان را از موضع " نوشتن یا نقاشی تشکیلات" به  اراده "سازماندهی" سوق می دهد .شخصا" با مدیرانی که با ترسیم فوری چند باکس (جعبه) و اتصال شماری خطوط ارتباطی به جعبه ها، تصور طراحی سازمانی دارند!برخورد داشته ام بنابراین مایلم دراین فشرده، هنجاری اندیشه ای را که به طراحی سازمان کمک می کند ، بازگو کنم. بی تردید این نوشته ، تنها شیوه ی تفکر و الزامات روش شناسی را برای مخاطب می گوید نه شیوه های طراحی سازمان و انگاره ها و مدل های سازماندهی که با زحمت استادان این رشته، در کتاب ها گفته شده است و نیز این نوشته ؛ تمامت مطلب نیست که گوشه ای از تجربه هاست و بس.

 

بهداشت حرفه ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار.

نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی وسازمان بین‌المللی کار که درسال ۱۹۵۰ تشکیل شد، بهداشت حرفه‌ای را چنین تعریف نموده است:تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل، پیشگیری ازبیماری‌ها و حوادث ناشی ازکار، بکارگماردن نیروی کار درمحیط وشغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آنرا دارد و بطورخلاصه تطابق کاربا انسان.

هدف کلی بهداشت حرفه‌ای

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان می‌باشد. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای که دراین زمینه فعالیت دارند، با شناختی که ازمحیط کار، فرایندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار، ونیزتاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار، درصددسالمسازی وبهسازی محیط کاربرمیایند. بنابراین ازاین طریق باعث کنترل بیماری‌ها، عوارض وآسیب‌های شغلی ودرنهایت تامین سلامت شاغلین می‌گردند.

 

 

برنامه ریزی˛ خاصیتی است که از نخست در ذهنیت انسان جاگذاری شده بود . نمی توان موجودی را با مغز تکامل یافته ˛حسابگر و تشخیص دهنده تصور کرد که زندگی خودرا فارغ از نوعی نظم وشناخت و تحلیل زمان و مرتبط کردن آن با زندگی و مکان زیستی و حتی محیط نا آشنایش ˛ به سامان رساند. حداقل می دانیم توجه انسان های نخستین به نظم جهانی با شناختی سطحی

 

Related image

 

چگونه قوای فکری و حافظه را تقویت کنیم

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo