منظور از مشاوره مدیریت چیست و یک مشاور مدیریت چه کارهایی انجام میدهد؟

 

 

 

هر ‌جا سخن از حقوق عمومی است جای پای دولت در آن دیده می‌شود. سخن گفتن از دولت و اندیشیدن پیرامون آن نه کهنگی دارد و نه تمام‌شدنی است و پیوسته می‌تواند همچون پدیده‌ای جدید و نوین مورد مداقه علمی قرار گیرد.

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo