اهداف موسسه تدبیر حرفه

goals

الف- اهداف و ارزش ها :

1- ارتقای توانایی های  علمی و حرفه ای مشتریان و کاربران در امورمالی و تجاری و مدیریت.
2- دقت - سرعت – صحت و امانت در ارایه خدمات و رعایت کلیه اصول حرفه ای و قانونی.
3- ارتقای توانایی های کارکنان و همکاران و مهارت های حرفه ای ایشان( کمی و کیفی ) به طور مستمر
4- مشتری مداری و رعایت حقوق مشتریان و کاربران با حفظ ارتباطات صمیمانه فی مابین
5- پای بندی به مبانی توسعه پایدار در حرفه و رعایت الزامات توسعه ای( حفظ محیط زیست ایمنی و امنیت آموزش مداوم و ...)

 

ب – هدف های کوتاه مدت :

1- بسط و ارتقای کمی و کیفی خدمات و شمار مشتریان و کاربران
2- افزایش گستره عملیات تخصصی و موضوعی در تهران وسایر نقاط کشور
3- بهره گیری از دست آوردهای نوین و روزآمد حرفه
4- فراهم آوری زمینه های آموزش مستمر کارکنان و همکاران ( موسسه و کاربران ) به صورت حضوری و غیر حضوری

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo