درباره ما

دسته: صفحات اصلی منتشر شده در 09 آبان 1392
نوشته شده توسط موسسه تدبیر حرفه بازدید: 7049

درباره موسسه تدبیر حرفه

انتظام و توانایی سامانه ها و زیر ساخت های مالی ، مهم ترین نشانه استحکام و ثبات فعالیت های سازمان ها و شرکت ها به ویژه در بخش خصوصی است که از یک سو، آرامش خاطر و قدرت تصمیم گیری و بسترو الزامات توسعه را برای مدیران فراهم می کند و از سوی دیگر، زمینه ساز اطمینان خاطر و بسط اعتماد کاربران و مشتریان می شود.
    مؤسسات حسابرسی و مشاوره مالی ، به عنوان امین کارفرمایان و صاحبان سهام ، مدیران شرکتها و نیز مجموعه افراد گروه های ذینفع ، از طریق ساماندهی و نظم بخشی به کنش ها، واکنش هاو تراکنش های مستقیم وتعاملی مالی،مدیریت شرکت ها را برای پاسخ به سهام داران خود و مراجع فرادستی ، تجهیز می کنند.
    مؤسسه تدبیر حرفه از سال 1363( حدود 30 سال)  با همین منظور تأسیس شد ودر اندک مدتی ، به دلیل اعمال دقت و صحت در کارکردها، رعایت شئون واصول و انضباط   حرفه ای، نظم در ارتباط، تعامل صمیمانه با کاربران، پاسخ گویی مستمر و تمام وقت ، سرعت در ارائه خدمات ، بهادهی به آموزش همه جانبه کارکنان و همکاران ، تسلط به اطلاعات قانونی و ... کارفرمایان پرشماری را جذب کرد که بسیاری از ایشان ، هنوز هم از خدمات مؤسسه بهره مند می شوند. در واقع یکی از افتخارات مؤسسه ارائه خدمات مالی در بیش از دو دهه به بخش بزرگی از کارفرمایان و صاحبکاران ثابت است که این ماندگاری در ارتباط، خود نشانه ثبات و ارتقای مستمر کیفیت خدمات تدبیر حرفه ، محسوب می شود.
    افزون بر این می توان بیش از یکصدنفر از همکاران را بر شمرد که در این ربع قرن، بضاعت علمی و حرفه ای خود را از مؤسسه تدبیر حرفه کسب کرده و اینک در مسئولیت های مالی، بازرگانی، مدیریت ... سازمانها و شرکت های طرف قرارداد و دیگران ، انجام وظیفه می کنند.

 

سوابق کاری موسسه تدبیر حرفه:

موسسه تدبیر حرفه از تاریخ 1363/07/21 ذیل شماره ثبتی 2735 توسط دونفر سهام داران(آقای ناصر قیصرنیا و خانم هما باقی ) و با موضوعات زیر تأسیس شده است:

انجام هر گونه عملیات حسابرسی – حسابداری – رسیدگی به صورت های مالی – سازمان دادن اداری و  پرسنلی – ارزیابی و طبقه بندی مشاغل – تنظیم سیستم ها و روشهای مالی و اداری – مشاورت در امور مالی – رسیدگی به امور مالیاتی – مدیریت تصفیه شرکتها- داوری –آموزش حسابداری ومشاوره در کلیه امور پیش گفته و اقدام به سایر اموری که به نحوی از انحاء با موضوعات فوق ارتباط داشه باشد.

 

توانایی های موسسه تدبیر حرفه:

توانایی های موسسه در حوزه های حسابرسی و امور مالی و مالیاتی – خدمات ومشاوره مدیریت – نظارت در زمینه های کلی زیر به کاربران شرکتی و سازمان های تولیدی و صنعتی و بازرگانی – موسسات علمی و آموزشی اعم از انتفاعی و عیر انتفاعی – شرکتهای مهندسی و عمران ... در حوزه های فعالیتی نساجی – معدن – معماری و شهرسازی – راه سازی و تونل – و علمی ارایه شده است :

کلیه فرایندهای قانونی حسابرسی – نظارت بر فرایندهای مالی – انجام خدمات مالی و مالیاتی – ارایه نظرات مشورتی و تهیه تدوین صورتجلسات هیئت های مدیره و مجامع – مشاوره در امور مالیاتی- تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده سازی سامانه های مالی – مشاوره در امور مالیاتی و قوانین تجاری و کار و بیمه های تأمین اجتماعی – تهیه لوایح مالیاتی و حضور در مراجع مربوطه – مطالعه و بررسی و طراحی ساختار سازمانی

 

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo